Οι απανωτές αποκαλύψεις για σκάνδαλα και διαπλοκή ενίσχυσαν περαιτέρω την απαξίωση και έλλειψη εμπιστοσύνης του λαού. Ο διορισμός επιτρόπων διερεύνησης και ανακριτών κάθε φορά που αποκαλύπτεται κάποιο σκάνδαλο, δεν αποδίδει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και δεν διαθέτουν την έξωθεν καλή μαρτυρία.

Πρόταση

Δημιουργία ενιαίου φορέα διαφάνειας ο οποίος μπορεί να διεξάγει και αυτεπάγγελτα έρευνες και θα προσφέρει τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

  • Προσωπική ευθύνη δημοσίων προσώπων για αποκατάσταση του κράτους/ οργανισμού από ενδεχόμενη ζημιά λόγω των παραλήψεων ή του δόλου του πολιτικού αξιωματούχου.
  • Σχεδιασμός πολιτικών για εντοπισμό και καταστολή πράξεων διαφθοράς, αλλά και πρόληψη.
  • Η αποστολή της αφορά στο δημόσιο ήθος, τις κοινωνικές αξίες και την ποιότητα της δημοκρατίας.
  • Στόχος η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.
  • Συνεχής έλεγχος τόσο δημοσίων φορέων αλλά και των ιδιωτικών και δικαίωμα επιβολής προστίμων (διοικητικών).
  • Εντοπισμός φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς.
  • Ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας και διαφάνειας στην Δημόσια Διοίκηση.
  • Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, δηλαδή να προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτών για να απαιτούν την διαφάνεια και να καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς χωρίς τον φόβο συνεπειών για την καταγγελία τους.
  • Πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που δεν θα ευνοεί την ανάπτυξη των φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς.
  • Όταν το δημόσιο θα λειτουργεί σωστά και δίκαια και θα υπηρετεί τον πολίτη, δεν θα υπάρχει η ανάγκη καταφυγής στο «μέσο» και την παρέμβαση των ασκούντων δημόσια εξουσία.