Με την ανεξαρτησία και την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, κληρονομήσαμε και το αποικιοκρατικό δικαστικό σύστημα και την νομοθεσία. Αυτονόητα ήταν προσαρμοσμένα να εξυπηρετούν την απονομή δικαιοσύνης ενός αποικιοκρατικού καθεστώτος, όπως ήταν η Κύπρος έως τότε.

Συνεπώς, ήταν απαρχαιωμένοι κανόνες, σε πολλές περιπτώσεις ανεφάρμοστοι και δεν ανταποκρίνονταν στις νέες ανάγκες. Οι νόμοι ήταν γραμμένοι στην Αγγλική γλώσσα.

Το 1964 προωθήθηκαν κάποιες αλλαγές για να μπορέσουν τα Δικαστήρια να λειτουργήσουν και η Δικαιοσύνη να ανταποκριθεί στον ρόλο της, ύστερα από την εφαρμογή του δικαίου της ανάγκης λόγω της έκρυθμης κατάστασης που δημιούργησε η de facto αποχώρηση της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας από τις λειτουργίες του Κράτους.

Το 2004 η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ε.Ε. Έκτοτε εκκρεμούν προς επίλυση και εκσυγχρονισμό κεφαλαιώδη ζητήματα εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης:

  • Ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών, Δικονομικοί Θεσμοί.
  • Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη.
  • Εκκρεμεί ακόμα προς ψήφιση από το 2019 ο Περί Δικαστηρίων Τροποποιητικός Νόμος, που περιλαμβάνει τον διαχωρισμό της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα, Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ταυτόχρονα θα λειτουργήσει κάτω από το Ανώτατο Τριτοβάθμιο πλέον, Δικαστήριο, η δευτεροβάθμια του δικαιοδοσία ως Εφετείο. Οι εν λόγω διαχωρισμοί σαφώς θα βοηθήσουν την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης που είναι το ζητούμενο καθώς και η ορθή εφαρμογή του νόμου, η συνοχή και εξέλιξη της νομολογίας και η ασφάλεια του δικαίου.

Τελικά μόνο με τον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης μπορούμε να διεκδικήσουμε για την χώρα μας να καταστεί ένα πραγματικά σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κράτος, Κράτος ισότητας και σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έτσι θα αρθεί και η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Σύστημα Απονομής της Δικαιοσύνης.

Η καθυστέρηση στην εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων αποτελεί και εξισώνεται με άρνηση απονομής δικαιοσύνης και δίδει το δικαίωμα στους πολίτες που επηρεάζονται να διεκδικήσουν αποζημιώσεις εναντίον της Δημοκρατίας.

Μικρά βήματα και επί μέρους προσπάθειες βελτίωσης δεν είναι αρκετά. Απαιτείται άμεση και οριστική αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός που μαζί με την επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στην Δικαιοσύνη και η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος μηχανογράφησης, όπως και η επίλυση λειτουργικών προβλημάτων, θα φέρουν τα ποθητά αποτελέσματα.