Το ζήτημα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η εξοικονόμηση της γενικά, μας απασχολεί συνεχώς για πολλά τώρα χρόνια. Αποτελεί απαίτηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κύπρος καταβάλλει ακόμα πρόστιμα για σχετικές παραλήψεις. Η απουσία προγραμματισμού των κυβερνήσεων καθυστερεί υπερβολικά την ευρεία εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας που θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, αλλά και θα αποφορτίσει την σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Ερώτημα εύλογο: Έχουν, σε δημόσια κτίρια ή και σε σημαντικό ποσοστό των δημοσίων κτιρίων παγκύπρια, τοποθετηθεί Φωτοβολταϊκά συστήματα ή έχει γίνει κτιριακή ενεργειακή αναβάθμιση ώστε η κατανάλωση ενέργειας να περιοριστεί και το κόστος για το κράτος να μειωθεί σημαντικά; Η απάντηση δυστυχώς είναι αρνητική. Αυτό δίνει και το στίγμα της έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδιασμού επι του προκειμένου θέματος, που θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα άμεσα.