Η γεωργία αποτελεί ζωτικό τομέα της Κυπριακής Οικονομίας.

Πέραν της συνεισφοράς στο εθνικό προϊόν είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη και την ευημερία του αγροτικού πληθυσμού που στην μεγάλη της πλειοψηφία ασχολείται με την γεωργία. Επιτυχημένη αγροτική πολιτική σημαίνει πρώτιστα διατήρηση των αγροτών μας στην ύπαιθρο και στα χωριά μας και περιορισμό της αστυφιλίας.

Στήριξη της γεωργικής παραγωγής στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, εξυπακούει εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων παραγωγής για αύξηση της παραγωγικότητας, σταθερή αγορά με λογικές τιμές για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές και φυσικά καλό και δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τον αγροτικό πληθυσμό.

Θεωρούμε μεγάλης σημασίας την έμπρακτη στήριξη του αγροτικού πληθυσμού με συγκεκριμένες τροποποιήσεις στην νομοθεσία, οι πρόνοιες της οποίας θα καθιστούν ελκυστική την δραστηριοποίηση των πολιτών στις αγροτικές περιοχές όπως:

  • Φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές, περιλαμβανομένων χαμηλού ή και μηδενικού συντελεστή εταιρικών φόρων, μειωμένη φορολογία στα μέσα παραγωγής.
  • Επιδοτήσεις καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης είναι θετικές, χρειάζονται βελτιώσεις για δικαιότερη κατανομή στον πληθυσμό της Υπαίθρου μας.
  • Στήριξη της πρωτογενής παραγωγής αλλά και του μεταποιητικού τομέα, των εξαγωγών, βελτίωση της ποιότητας.

Η επαναφορά της δυνατότητας για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στην ύπαιθρο, ιδίως για τους μόνιμους κατοίκους των αγροτικών περιοχών αποτελεί δίκαιο μέτρο και θα στηρίζει τον αγροτικό πληθυσμό που διαθέτει ιδιόκτητη γη σε αγροτικές ζώνες και θα δικαιούται να ανεγείρει κατοικία για στέγαση της οικογένειας του και των παιδιών του.